รับทำบัญชี
    หากธุรกิจของท่านขาดพนักงานบัญชี ผู้ดูแลด้านบัญชีและภาษีอากร คิดจะวางแผนภาษี หรือกำลังถูกตรวจสอบและประเมินภาษี
โดยสรรพากรแต่ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการบัญชีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำหรือจัดทำบัญชีให้ เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระ และมี
ความมั่นใจในความถูกต้องของบัญชีและรายการภาษี

     เรา คือ ทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความชำนาญด้านบัญชีและภาษีอากรโดยตรง และขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ โดยจัดทำบัญชีตาม พรบ. การบัญชีมาตรฐานการบัญชี และตามแนวทางที่ประมวลรัษฏากร เราขอเสนอบริการรับทำบัญชี
และภาษี เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไป


ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับเรา...
     เรามีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 20 ปี ที่สามารถวางแผนภาษีและจัดทำบัญชี
ให้อย่างรัดกุม
     เราให้คำแนะนำปรึกษาระบบการควบคุมภายใน จัดระบบเอกสารในลักษณะที่เข้าใจง่าย
     ทีมงานเรามีความพร้อมที่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ตลอดเวลาและมีคุณภาพ
     เรามีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรควบคุมและสอบทานงานบัญชีและภาษีอากรให้แก่ท่าน

บริการรับทำบัญชีบัญชีของเราประกอบด้วย
     - บันทึกรายการบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน
     - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
     - บันทึกรายการค้าประจำเดือนของธุรกิจทุกประเภท จัดทำสมุดรายวันซื้อ , สมุดรายวันขาย , สมุดเงินสดรับ , สมุดเงินสดจ่าย ,
สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท รวมทั้งบัญชีอื่นๆตามที่ตกลง

     - จัดทำงบทดลอง งบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล) งบกำไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆตามที่ตกลง
     - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
     - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
     - จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า จำทำรายงานสินค้าคงเหลือ
     - วางแผนภาษีให้กับธุรกิจเพื่อให้ชำระภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามแนวทางประมวลรัษฎากร
     - ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
     - ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
     - จัดทำบัญชีประกันสังคมและเงินสมทบประกันสังคม
     - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
     - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
     - แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
     - ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดปี
     - แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

ยื่นแบบบัญชีและภาษีประจำเดือน ประกอบด้วย
     - ให้คำแนะนำการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร(กรณีลูกค้ายื่นแบบเอง)
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย , ภงด.1
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย , ภงด.3
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย , ภงด 53
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , ภพ.30
     - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
     - จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
     - ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีการบัญชีประกันสังคมตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

ยื่นแบบบัญชีและภาษีประจำปี ประกอบด้วย
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50)
     - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
     - จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

หากท่านมีความสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     โทร : 081-7677923 , 083-1858849
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

บริการของสำนักงาน

         


เลขที่ 490/8 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email : tanafoo@hotmail.com , peera_ryh@hotmail.com

test