ทีมผู้ตรวจสอบบัญชี
จรูญวิชญ์ ทองส่งโสม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
เบญญาภรณ์ ทองส่งโสม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริการรับตรวจสอบบัญชี
สำนักงาน สยาม แทค แอคเคาน์ติ้ง บริหารงานโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) ซึ่งเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์เข้าใจธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ


วัตถุประสงค์การตรวจสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและรายการบัญชี
เพื่อให้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด

กฏหมายบัญชีและภาษีกำหนดให้งบการเงินของทุกนิติบุคคลต้องมีการตรวจสอบบัญชี
สำนักงานเราจะจัดทำงบการเงินตามรูปแบบที่ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หากท่านมีความสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 081-7677923 , 083-1858849
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารที่ธุรกิจต้องจัดเตรียม
- บัญชีแยกประเภท
- งบทดลอง
- งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- งบการเงินปีก่อน
- บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
- หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
- ภ.พ. 30 , รายงานภาษีซื้อ-ขาย
- ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด. 1ก
- ภ.ง.ด. 3,53
- ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
- ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
- หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
- รายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 

 

 

 

 

 

บริการของสำนักงาน

         


เลขที่ 490/8 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email : tanafoo@hotmail.com , peera_ryh@hotmail.com

test