จดทะเบียนบริษัท

 - จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - จดทะเบียนคณะบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านค้า
 - จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท , กรรมการเข้าใหม่ , แก้ไขอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ,
 - ลดทุน , ย้ายสถาประกอบการ ฯลฯ
 - จดทะเบียนเลิกบริษัท , จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน , และชำระบัญชี
 - ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , คณะบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - จดทะเบียนประกันสังคม
 - ขอหนังสือรับรองรวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ

หากท่านมีความสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     โทร: 081-7677923 , 083-1858849
     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดตั้งบริษทั จำกัด มี 2 ขั้นตอน คือ
     1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
     2.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 
ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
     1. ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคล
     2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          2.1 เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
          2.2 มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป
          2.3 จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
     3. ผู้เริ่มก่อการยนื่ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล
 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
     การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบการ
จดทะเบียน คือ

     1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
     2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
     3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
     4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
     5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
     6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
     7. อากรแสตมป์ 200 บาท
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
     1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
     2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
     3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
     4. แบบจองชื่อนิติบุคคล
     5. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตังบริษัทเพื่อประกอบธุรกจ ิ้ จากหนวยงานที่ ่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจ
ที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

     6. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
     7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
     8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยนื่ ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียน
อย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของ
บัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download จาก www.dbd.go.th
 
ค่าธรรมเนียม
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้การ
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้
คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาทและไม่ให้เกิน 25,000 บาท

 
สถานที่จดทะเบียน
     1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยนื่ จดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4
ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนธุรกิจการค้าทั้ง 5 เขต *ดูรายละเอียด*

     2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
     3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th
 
ข้อมูลจาก www.dbd.go.th

 

 

 

 

 

 

บริการของสำนักงาน

         


เลขที่ 490/8 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email : tanafoo@hotmail.com , peera_ryh@hotmail.com

test